Obchodní podmínkyA. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpneu.eu(pneubazarjk.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Jiří Koranda., se sídlem Malovičky 30, 384 11 Netolice, IČ 71 86 68 68. (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „kupující“ nebo „zákazník“ nebo jde-li o spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., v účinném znění, pak dále i „spotřebitel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.bazarpneu.eu(www.pneubazarjk.cz). jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a také s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a další dokumenty je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.
 2. Všechny ceny uváděné na www.bazarpneu.eu (www.pneubazarjk.cz) jsou včetně DPH. Cena, která se objeví ve formuláři objednávky, před jejím potvrzením zákazníkem, je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány.
 3. Internetový obchod www.bazarpneu.eu (www.pneubazarjk.cz) obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 7. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.bazarpneu.eu(www.pneubazarjk.cz), kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.
 8. Kupujícímu nebudou účtovány žádné náklady na použití komunikačního prostředku na dálku (katalog internetového obchodu www.bazarpneu.eu (www.pneubazarjk.cz) a s ním spojená elektronická pošta). Platíte pouze poplatky za připojení k internetu a to svému zprostředkovateli.
 9. K ceně zboží se neúčtují žádné další poplatky. Kupujícímu je účtována doprava dle zvolených tarifů.(viz Doprava). Při volbě platební metody Dobírkou - při převzetí zboží je účtováno doběrečné (viz Doprava).
 10.  Snažíme se našim zákazníkům zajistit vždy co nejnižší ceny. Proto se ceny mění průběžně dle aktuálních nabídek našich obchodních partnerů. Akční ceny platí jen do vyprodání zásob.

C. Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Kupující (nikoli spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

D. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchoduwww.bazarpneu.eu (www.pneubazarjk.cz) a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží reklamujte přímo v autorizovaných servisech jejichž seznam bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace.
 3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adresepneuserviskoranda@seznam.cz
 4. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení s veškerým příslušenstvím a doklady, které prokazují uzavření kupní smlouvy.
 5. Zboží na reklamaci posílejte v nejlépe v původním obalu. Nemáte-li původní obal, zabalte zboží takovým způsobem, který ho dostatečně ochrání při jeho přepravě. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Kupující je oprávněn požadovat úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Nutně vynaložené náklady, spojené s uplatnění odpovědnosti za vady – jakožto i náklady na dopravu nese prodejce.

E. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího, kterou kupující sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající i kupující mají právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit až do okamžiku dodání zboží, které je předmětem dané kupní smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu (tímto ujednáním není žádným způsobem dotčeno právo spotřebitele vymezené v odst. e) čl. F / obchodních podmínek); kupující tímto bere na vědomí, že prodávající zpravidla od takové smlouvy odstoupí, v případě, že se zboží přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování Internetového obchodu www.bazarpneu.eu(www.pneubazarjk.cz)). V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li kupující či prodávající v souladu s výše uvedeným od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu celou částku bezodkladně po doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé straně.
 6. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Snažíme se vždy co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům a zajistit Vám co nejlepší cenu. Ve smyslu § 53a Občanského zákoníku informujeme, že nám nejsou známy žádné kodexy chování, které by se týkaly našeho typu internetového obchodu, byly pro nás závazné či alespoň směrodatné, proto ve smyslu tohoto ustanovení uvádíme, že žádné takové kodexy chování, které jsou pro nás závazné nebo jiné nedodržujeme ani nemůžeme dodržovat a nemůžeme ani poskytnout informaci o přístupnosti takových kodexů chování při použití elektronických prostředků. Pečlivě však vždy dodržujeme obecné požadavky na kvalitu našich služeb a všemožně se snažíme zajisti Vaši co nejvyšší spokojenost.

F. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat. V databázi zůstanou pouze údaje potřebné pro účetnictví.
 4. S výjimkou případu kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal; na dodávku novin, periodik a časopisů; spočívajících ve hře nebo loterii, má spotřebitel právo odstoupit od této smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem (nebo složenkou na adresu kupujícího) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 5. V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

G. Zboží skladem

Zboží označené  "SKLADEM" (skladem na prodejně nebo u dodavatele) značí,že zboží je k dispozici na skladě prodejny nebo u našich dodavatelů. Tento údaj nese pouze ilustrativní charakter, jelikož stavy skladů se neustále mění. Aktuální stav je vždy potvrzen po odeslání objednávky. V případě, že Vámi objednané zboží se nachází na skladě naších dodavatelů, doba dodání může trvat 2-10 dnů.

H. Podmínky pro vyplacení peněz na zboží vrácené ve 14-ti denní ochranné lhůtě:

 1. Mechanicky a funkčně nepoškozené zboží
 2. Nepoškozený originální obal
 3. Nepoškozená a kompletní průvodní dokumentace

DODAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PONÍŽENÍ PRODEJNÍ ČÁSTKY O 10% ZA POŠKOZENÍ OCHRANNÉHO OBALU
V PŘÍPADĚ VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14- ti DENNÍ OCHRANNÉ LHŮTĚ, SI MUSÍ ZÁKAZNÍK NA VLASTNÍ NÁKLADY ZVOLIT TAKOVÝ DRUH PŘEPRAVCE, KTERÝ NECHÁ PO DORUČENÍ ZÁSILKY NA SÍDLO SPOLEČNOSTI , OBSAH ŘÁDNĚ PŘEKONTROLOVAT( tzn. VÝROBEK ROZBALIT) A ZJISTIT JEHO STAV. V TĚCHTO PŘÍPADECH DOPORUČUJEME ZÁKAZNÍKŮM, ABY NEJLÉPE DORUČILI ZBOŽÍ OSOBNĚ A NEPOSÍLALI např. ČESKOU POŠTOU, KDE NENÍ MOŽNOST ROZBALENÍ A PŘEKONTROLOVÁNÍ ZÁSILKY. ZÁSILKY, KTERÉ NEMAJÍ MOŽNOST BÝT FYZICKY PŘEKONTROLOVÁNY JSOU VRÁCENY ODESÍLATELI. STAV VRÁCENÉHO ZBOŽÍ BUDE ZKONTROLOVÁN KOMPETENTNÍ OSOBOU, KTERÁ NÁSLEDNĚ VYROZUMÍ KUPUJÍCÍHO.

I. Kontaktní informace

Jiří Koranda
Malovičky 30
384 11 Netolice

mob: 608 82 44 92

IČO: 71866868
DIČ: CZ8411051638

Pracovní doba je : Po-Pá 8,00 - 18.00 hod. , So 9.00 – 13.00
Osobní odběr možný pouze po přesném domluvení termínu, nejpozději do 18.00 hod !

Elektronická pošta : pneuserviskoranda@seznam.cz

Kontaktní osoba:
Jiří Koranda, tel: 608 82 44 92

J. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.bazarpneu.eu (www.pneubazarjk.cz), nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu www.bazarpneu.eu (www.pneubazarjk.cz) platí vždy jen do okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.


Ceny v kamenném obchodě na adrese Malovičky30, 384 11 Netolice se mohou lišit od cen na www.bazarpneu.eu (www.pneubazarjk.cz).

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. dubna 2010